Služby – Preprava PHM

Poskytujeme prepravu v cisternách podľa medzinárodného dohovoru ADR o preprave nebezpečných vecí vlastným vozovým parkom.

Osvedčením o schválení vozidiel na prepravu nebezpečných vecí EX/II, EX/III sme získali oprávnenie prepravovať nebezpečné veci podľa podmienok ADR v triedach:
•  Trieda 1 – Výbušné látky a predmety,
•  Trieda 2 – Plyny,
•  Trieda 3 – Horľavé kvapalné látky,
•  Trieda 4.1 – Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušniny,
•  Trieda 4.2 – Samozápalné látky (látky náchylné na samovoľné horenie),
•  Trieda 4.3 – Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny,
•  Trieda 5.1 – Okysličovacie látky,
•  Trieda 5.2 – Organické peroxidy,
•  Trieda 6.1 – Jedovaté látky,
•  Trieda 6.2 – Infekčné látky,
•  Trieda 8 – Žieravé látky,
•  Trieda 9 – Iné nebezpečné látky a predmety.